Thursday, 27 February 2020

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
WASECO Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
There are no translations available.

Sáng ngày 26/4/2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen; các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cán bộ quản lý các phòng ban và chi nhánh thuộc công ty WASECO; 37 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 11.314.343 cổ phần, chiếm 85,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty; Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018, dự kiến chi phí năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Báo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội chấp thuận ông Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1966, cử nhân Tài chính Kế toán, là thành viên HĐQT độc lập Công ty WASECO nhiệm kỳ 2018-2023.

Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty đã đánh giá khách quan thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, các thuận lợi và khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty và đề ra các giải pháp, mục tiêu SXKD của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc tổ chức đầu tư đối với các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật và báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho thấy năm 2018 công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, trong đó: Tổng doanh thu: 531,7 tỷ đồng (đạt 133% KH năm); Nộp ngân sách: 15,8 tỷ đồng (đạt 65,8% KH năm); Lợi nhuận trước thuế: 30,11 tỷ đồng (đạt 81,4% KH năm). Đại hội đã nhất trí thông qua mức chia cổ tức năm 2018 là 15 %.

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 gồm: Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển: 527,90 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 31,60 tỷ đồng; Thu hồi vốn: 480 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 28,70 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người/tháng: 8,00 triệu đồng và cổ tức năm 2019 là 15 %/năm.

Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông tham dự đại hội. Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, đưa vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ III, đồng thời có các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, không ngừng nâng cao thu nhập cho CBNV.

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN, sự ủng hộ của các cổ đông, cùng sự cố gắng cao của Ban điều hành và CBNV Công ty trong năm 2018, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của CBNV Công ty, các cổ đông và đối tác để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua.