Sunday, 17 November 2019

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
There are no translations available.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tên tổ chức            : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Địa chỉ                    : Số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại              : (08) 38476558              Fax     : (08) 38475161

Mã chứng khoán  : VSI

Ngày chốt danh sách         : 10/04/2012.

Ngày tổ chức Đại hội         : Lúc 8 giờ, ngày 11/05/2012.

Địa điểm tổ chức Đại hội    : Hội trường WASECO, số 10 Phổ Quang, p.2, q.Tân Bình, HCM.

Điều kiện tham dự Đại hội  : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2012.

1.  Nội dung Đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012;

Thông qua báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011;

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;

Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến chi phí năm 2012;

Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành;

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Thông qua chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính); Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).

3. Thư mời họp và tài liệu kèm theo được gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký liên lạc của cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/04/2012, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.waseco.com.vn

4. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước ngày 07/05/2012, theo địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM; Điện thoại: (08).38476558; Fax: (08)38475161.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty WASECO trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

       Tải về mẫu xác nhận hoặc ủy quyền tại đây...