Sunday, 17 November 2019

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thông báo thay đổi cổ đông nội bộ
There are no translations available.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước ngày 11/9/2012. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo về việc thay đổi cổ đông nội bộ như sau :

   - Ông Trần Văn Thành thôi giữ chức vụ CTHĐQT và TGĐ Công ty , Ông Nguyễn Đức Bôn được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ...