Thursday, 27 February 2020

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo tài chính năm 2018
There are no translations available.

- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018          xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018   xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý IV năm 2018                  xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý IV năm 2018              xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý III năm 2018                  xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý III năm 2018              xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018                    xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018             xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý II năm 2018                   xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý II năm 2018               xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý I năm 2018                    xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý I năm 2018                xem chi tiết