Thursday, 27 February 2020

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo tài chính năm 2019
There are no translations available.

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý IV năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng -  quý IV năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý III năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng -  quý III năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 _  Đã  kiểm toán xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 _ Đã  kiểm toán xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý II năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng -  quý II năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý I năm 2019 xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng -  quý I năm 2019 xem chi tiết