Thursday, 27 February 2020

Stock Information


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Công Ty Nhiệm Kỳ 2009-2012 và Hội Nghị Người Lao Động 17/12/2009
There are no translations available.

   Một số hình ảnh của Đại hội.

 

                                                    Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội                

            

        Phát biểu của Đại diện Ban nữ công                   Phát biểu của Bí thư Đoàn thành niên

- Nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn công ty nhiệm kỳ 2009-2012 _ xem chi tiết 

- Thỏa ước lao động tập thể _ xem chi tiết 

- Phê duyệt của Công đoàn cấp trên _ xem chi tiết