Thứ hai, 14 Tháng 10 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Dự án cấp nước Nhà máy nước Thiện Tân
Tên công trình: Dự án cấp nước Nhà máy nước Thiện Tân – công suất 100.000 m3/ngày
-  Bể tuần hòan và bể chứa nước sạch
- Tuyến ống chuyển tải và phân phối
Vi trí   
: Việt Nam
Công Suất / Qui Mô: 30.000m3/ngày
Chủ Đầu Tư : Công ty Xây dựng cấp nước Đồng Nai