Thứ hai, 14 Tháng 10 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán
Nhằm hoàn tất thủ tục niêm yết, Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký cổ phiếu như sau _ Xem chi tiết