Thứ bảy, 15 Tháng 12 2018

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016                      xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016               xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng  -  quý II năm 2016                           xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý II năm 2016                     xem chi tiết

- Báo cáo tài chính riêng  -  quý I năm 2016                            xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý I năm 2016                      xem chi tiết