Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018                    xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018             xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý II năm 2018                   xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý II năm 2018               xem chi tiết

- Báo cáo tài chính hợp nhất -  quý I năm 2018                    xem chi tiết

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ -  quý I năm 2018                xem chi tiết