Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Báo cáo thường niên năm 2017

Hoạt động SXKD năm 2017 của công ty phát triển trên 4 lĩnh vực chính, gồm : Thi công xây lắp các công trình, kinh doanh vật tư, cho thê văn phòng và đầu tư kinh doanh các nhà máy sản xuất nước sạch, công trình về nhà ở / nhà văn phòng. Trong cơ cấu sản lượng năm 2017, giá trị SXKD và ĐTPT năm 2017 là 686,86 tỷ . . . . Xem chi tiết