Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

     Ngày 25/04/2013 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tham dự Đại hội có 51 cổ đông và đại diện cổ đông - người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.401.720 cổ phần, chiếm 93,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình trước Đại hội.

     Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Tổng công ty Viwaseen là cổ đông nắm giữ 60% vốn điều lệ và các cổ đông tham dự Đại hội đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

 

     Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm: ông Nguyễn Đức Bôn, ông Nguyễn Tất Thắng, ông Đặng Văn Tiêu, ông Trần Văn Thành và ông Nguyễn Văn Lộc; 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm ông Phạm Ngọc Tú, ông Huỳnh Bá Đức và ông Phạm Phước Thịnh.

     Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Đức Bôn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tất Thắng giữ chức vụ Phó chủ tịch  HĐQT; bổ nhiệm ông Đặng Văn Tiêu giữ chức vụ Tổng giám đốc, ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Ban kiểm soát đã bầu ông Phạm Ngọc Tú giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty.  

 ( Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)

 Từ trái qua : ông Đặng Văn Tiêu, ông Nguyễn Tất Thắng,  ông Nguyễn Đức Bôn, ông Trần Văn Thành và ông Nguyễn Văn Lộc.)

                     
   Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2013-2018)