Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Waseco tổ chức hội nghị người lao động năm 2013

Ngày 24/5/2013, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước (Waseco) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013. Tham dự hội nghị có 53 đại biểu đại diện cho 193 người lao động đang làm việc trong công ty. Hội nghị đã nghe:

Ông Đặng Văn Tiêu - Tổng giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và kết quả SXKD qúy I/2013, việc trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty các năm 2010, 2011, 2012 và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty.

Bà Vũ Thị Khiêm – Chủ tịch công đoàn công ty báo cáo tình hình tổ chức hội nghị người lao động tại các phòng ban công ty, các đơn vị trực thuộc công ty; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể qua năm 2010, 2011, 2012 của công ty, việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong công ty, hoạt động của công đoàn công ty trong việc tham gia giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty và trình bày dự thảo Thỏa ước lao động tập thể mới của công ty.

 

Hội nghị đã nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đối với hoạt động SXKD, phong trào công nhân viên chức lao động của công ty nhằm xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững vì quyền lợi của người lao động và cổ đông trong công ty.

Thực hiện Thỏa ước lao động tập thể công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công ty như quy định về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, VSATLĐ và công tác khen thưởng kỷ luật. Trong công ty luôn xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tin cậy và đoàn kết. Công ty luôn lấy người lao động là trung tâm để thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan. Tất cả các quyền lợi của người lao động trong công ty được bảo đảm theo Thỏa ước lao động và pháp luật về lao động.

Sau khi thảo luận Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể của công ty với 98,2% tổng số đại biểu được triệu tập tham dự hội nghị tán thành. Tổng giám đốc công ty và Chủ tịch công đoàn công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể mới của công ty.

Hội nghị người lao động công ty năm 2013 kêu gọi toàn thể người lao động trong công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD vì sự phát triển bền vững của công ty và quyền lợi liên quan của người lao động.