Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

Ngày 25/4/2014 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham dự đầy đủ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cán bộ quản lý của công ty. Đặc biệt, với sự tham dự của 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.012.134 cổ phần, chiếm 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2013, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2013.

 

 

Các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty, đi sâu phân tích các nguyên nhân chủ quan, nội tại dẫn đến kết quả SXKD không đạt, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục trong năm 2014.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, các báo cáo và  nội dung khác được trình bày trong đại hội, bao gồm:

-    Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

-    Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

-    Chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2013; dự kiến chi phí hoạt động                 HĐQT và BKS năm 2014

-    Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;

-    Phương án điều chỉnh dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư Waseco Plaza.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã đánh giá các mặt thuận lợi và khó khăn, các nguyên nhân chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng kết quả SXKD năm 2013, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tăng cường các mối quan hệ, tham gia đấu thầu các dự án, cung cấp tài chính cho các công trình, tập trung giải quyết dứt điểm thi công một số công trình kéo dài đã nhiều năm để bàn giao cho Chủ đầu tư, duy trì công việc và đảm bảo đời sống cho người lao động. Đây là sự cố gắng lớn của tập thể Ban Tổng giám đốc và CBCNV trong toàn công ty.

HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty trong năm 2014 tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn trong SXKD, đặc biệt trong việc tìm kiếm việc làm, tổ chức thi công xây lắp, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

   

Đại hội đã nhận được ý kiến chỉ đạo, đóng góp quý báu, chân thực của lãnh đạo Tổng công ty Viwaseen là cổ đông nắm giữ 60% vốn điều lệ và các ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến góp ý phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua.