Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019

Thông Tin Chứng Khoán


HoSTC HaSTC
Code FI Joint command +/-
Price WE
(Click to view the details)
WASECO Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2014

Sáng ngày 22/11/2014 tại số 10, Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cán bộ quản lý Công ty và 59 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 11.976.126 cổ phần, chiếm 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Đại hội đã thảo luận nội dung các phương án thực hiện dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO -WASECO PLAZA” được nêu trong Tờ trình số 112/TT-HĐQT ngày 10/11/2014 của Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua nội dung:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước sở hữu trong Dự án cho Nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện nêu trong phương án 2 của Tờ trình.

- Chấp thuận thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án: Đồng ý cho Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương chuyển nhượng toàn bộ 45% phần vốn góp vào dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” cho Nhà đầu tư khác.

 

Sau thời gian làm việc hết sức nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty WASECO đã thành công tốt đẹp.